7 Główne rodzaje bezgotówkowych transakcji bankowych

Author:
17 lutego 2021
Category: Spłaty Kredytu

Poniższe punkty przedstawiają siedem głównych typów transakcji bezgotówkowych. Są to następujące typy: 1. Weksle na żądanie i przelewy telegraficzne 2. Czeki podróżne i akredytywy 3. Karty płatnicze w dowolnym momencie wystawiały czeki podróżne 4. Akceptacje, potwierdzenia i inne zobowiązania 5. Rachunki za inkasa 6. Zakupione rachunki i Zniżka 7. Rabat na rachunki z rabatem.

Bezgotówkowe transakcje bankowe:
 1. Weksle na żądanie i przekazy telegraficzne
 2. Czeki podróżne i akredytywyKarty Any Time Money (bankomaty) dokonały czeków podróżnychAkceptacje, potwierdzenia i inne zobowiązaniaRachunki za pobórKupione i obniżone rachunkiRabat na rachunki z rabatemBezgotówkowe transakcje bankowe: typ nr 1. Drafty na żądanie i przekazy telegraficzne:

  Ludzie uważają, że weksle na żądanie i przelewy telegraficzne są bezpiecznymi środkami przekazu pieniędzy, szczególnie w odległe miejsca; transfery telegraficzne są szybsze. Gdy klient zwraca się do swojego banku o wystawienie weksla na żądanie na rzecz strony, której chce dokonać płatności, musi zapłacić bankowi kwotę przekazu płatniczego oraz opłaty bankowe za usługę.

  Weksel płatny na żądanie wystawia się we właściwym oddziale banku, który ma dokonać wpłaty. Jeżeli bank wystawiający weksel płatny na żądanie nie posiada własnego oddziału w wskazanym miejscu, może wystawić weksel na żądanie w innym banku posiadającym tam oddział, o ile istnieje w tym celu umowa z tym bankiem.

  Klient przesyła trat na żądanie do odbiorcy, który pobiera kwotę z oddziału, w którym został pobrany trat na żądanie.

  W przypadku przelewu telegraficznego bank telegraficznie informuje odpowiedni oddział o zaksięgowaniu wymaganej kwoty na koncie odbiorcy, dzięki czemu przekazanie pieniędzy jest dość szybkie.

  Bezgotówkowe transakcje bankowe: typ 2.Czeki podróżne i akredytywy:

  Aby uniknąć ryzyka utraty gotówki w podróży, klient udający się w podróż może zabrać ze sobą czeki podróżne zamiast gotówki. Klient wpłaca do banku kwotę, na którą chce wystawić czeki podróżne.

  Bank wydaje czeki podróżne o żądanych nominałach, uznając konto czeków podróżnych. Na każdym czeku znajdują się wzory podpisów klienta. Czeki podróżne można zrealizować w różnych oddziałach banku.

  Aby zrealizować czek podróżny, klient musi ponownie podpisać czek; podpisy muszą zgadzać się ze wzorami podpisów na czeku podróżnym. Klient może przedstawić niewykorzystane czeki do anulowania; odzyska pełną kwotę anulowanych czeków.

  Bank może nawet zapłacić odsetki z tytułu czeków podróżnych za okres, w którym kwoty w nim pozostały przed dokonaniem płatności. Po dokonaniu płatności bank obciąża konto czeków podróżnych.

  Bezgotówkowe transakcje bankowe: typ nr3.Karty Any Time Money (ATM) dokonały czeków podróżnych:

  Klient może poprosić swój bank o wystawienie akredytywy, za którą musi zdeponować wymaganą kwotę gotówki; bank wystawia akredytywę, uznając akredytywy. Po wpłynięciu weksla do akredytywy do zapłaty kwota jest obciążana akredytywą.

  W przypadku wezwania banku do wystawienia czeków podróżnych lub akredytywy w obcej walucie, bank pobiera od klienta równowartość w walucie krajowej i niezwłocznie kupuje kwotę w walucie obcej równą wartości czeków podróżnych lub akredytywy wydany.

  Bezgotówkowe transakcje bankowe: typ4.Akceptacje, potwierdzenia i inne zobowiązania:

  Kredyt banku jest bardziej akceptowalny niż kredyt jego klientów. Stąd też często bank jest proszony przez klienta o zaakceptowanie lub indosowanie weksla w jego imieniu lub udzielenie gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez klienta. Załóżmy, że A dokonuje zakupu od B i chce kredytu. B jest skłonny udzielić kredytu pod warunkiem, że jest przekonany, że w terminie płatności nadejdzie termin.

  Aby zapewnić B, A może zrobić jedną z następujących rzeczy: –

  a) może zwrócić się do swojego banku o wystąpienie w charakterze poręczyciela;

  (b) może wysłać weksel na rzecz banku, a bank może go następnie poprzeć na rzecz B; i

  (c) Może zażądać od banku przesłania własnej akceptacji do B.

  Gwarancja i poręczenie są na tej samej zasadzie i będą anulowane, gdy A dokona płatności. Jeśli A nie zapłaci, bank zapłaci B i obciąży rachunek A. W przypadku, gdy bank zaakceptuje weksel, bank będzie musiał zapłacić B w celu odzyskania kwoty od A. W tym przypadku „akceptacje w imieniu klientów będą równoznaczne z „odpowiedzialnością klientów za akcepty.

  Aby zabezpieczyć swoje interesy, bank może zażądać od klienta złożenia zabezpieczenia w odpowiedniej kwocie na poczet gwarancji lub akceptacji lub indosu banku w imieniu klienta. Zapis udzielonej gwarancji lub dane rachunku przyjętego lub zatwierdzonego, jak również dane dotyczące zabezpieczenia pobranego od klienta będą musiały być zapisane w różnych rejestrach.

  Pozostała kwota akceptacji, poręczeń i innych zobowiązań na koniec roku musi być wykazana jako zobowiązania warunkowe w załączniku 12 bilansu banku.

  Bezgotówkowe transakcje bankowe: typ nr5.Rachunki do odbioru:

  Bank otrzymuje dużą liczbę rachunków, które są należne od swoich klientów do ściągnięcia w terminach ich wymagalności. Bank przechowuje te rachunki do terminu zapadalności, a po ich zrealizowaniu kredytuje te kwoty zainteresowanym klientom. Podobnie przedsiębiorcy, którzy sprzedali towary klientom z odległych stacji, przekazują bankom rachunki w formie dokumentów, które zostaną przekazane kupującym po opłaceniu rachunków.

  Tutaj również kwoty pobrane za rachunki dokumentowe są przekazywane klientom składającym takie rachunki. Bank prowadzi systematyczną ewidencję wszystkich takich rachunków w oddzielnym rejestrze, zwanym Księgą Rachunków Inkaso. Łączna kwota wszystkich rachunków, które zostaną w banku do odbioru na koniec roku, jest wykazana oddzielnie w stopce bilansu banku.

  Bezgotówkowe transakcje bankowe: typ #6.Kupione i obniżone rachunki:

  Klienci oferują bankowi należne rachunki do bezpośredniego zakupu lub zniżki. Gdy bank kupuje lub dyskontuje rachunek, kwota rachunku pomniejszona o rabat zostaje zaksięgowana na koncie klienta, naliczony rabat jest zapisywany na Rachunku Dyskontowym, a pełna kwota rachunku obciążana jest na Rachunek weksli dyskontowych.

  Na koniec roku pozostająca do spłaty kwota wszystkich takich rachunków jest wykazywana jako rachunki zakupione i dyskontowane w załączniku nr 9 bilansu.

  Bezgotówkowe transakcje bankowe: typ #7.Rabat na obniżone rachunki:

  Oznacza to niezarobione rabaty za te rachunki, których termin zapadalności przypada po dacie zamknięcia rachunków, czyli ta część dyskonta, która dotyczy okresu przypadającego po zamknięciu roku obrachunkowego. Kiedy klient otrzyma rabat na rachunek, bank uznaje Rachunek dyskontowy całkowitą kwotą rabatu, jaki bank uzyska z tytułu dyskontowanego rachunku.

  Kredyt na Koncie Dyskontowym reprezentuje dochody banku. Jeżeli rachunek ma zapadalność po zamknięciu roku obrachunkowego, dyskonto na rachunku od daty zamknięcia do dnia wymagalności rachunku pozostaje niezrealizowane, a zatem uznanie rachunku zysków i strat z pełnym dyskontem na rachunku zysków i strat będzie błędne. rachunek. Niezarobiony rabat jest znany jako „Rabat na zdyskontowane rachunki.

  Od roku obrachunkowego zakończonego 31 marca 1992 r. „Rabat na zdyskontowane rachunki nie powinien być wykazywany jako oddzielna pozycja w bilansie ani w żadnym z jego wykazów. Kwota rabatu na zdyskontowane weksle ujęta jest w pozycji „Inne zobowiązania i rezerwy w załączniku 5 do bilansu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy